Photography by Tayorski | Efe 25th Birthday Dinner